Frokostmøteserie vår 2016: Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Mobilisering av privat kapital til utviklingsland har stått sentralt i alle de store globale prosessene: Fra «Financing for Development» i Addis Ababa i fjor sommer og lanseringen av FNs nye bærekraftsmål, til COP21 i Paris og den nye stortingsmeldingen om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet (Stortingsmelding 35 – Sammen om jobben). Alle er enige om at tilgang til jobber er den sterkeste drivkraften til fattigdomsreduksjon – og privat sektor står for flesteparten av jobbene i utviklingsland.

I denne frokostmøteserien tok vi opp ulike tema knyttet til privat sektors rolle i bærekraftig utvikling og bistand. Hvordan skal politikk og næringsliv trekke sammen for det grønne skiftet? Hvordan kan norsk bistand best klare å skape nye jobber i utviklingsland? Kan vi trekke paralleller til vår egen industrihistorie? Hvilke virkemidler og finansieringsmekanismer bør vi bruke?

1. møte: 10. februar – Industrialisering i utviklingsland – er det noe å lære fra vår egen historie? (se foredrag fra møtet i høyre kolonne)
2. møte: 17. februar – 1 million nye jobber i Afrika
3. møte: 19. februar – Politikk og næringsliv: Hvordan trekke sammen for det grønne skiftet?
4. møte: 24. februar – The New Aid Architecture: The role of Development Finance Institutions (In English)
5. møte: 2. mars – Paneldebatt om Stortingsmelding 35: Sammen om jobben

Påmelding under «Arrangementer»

Frokostmøteserie Stortingsmeldingen_invitasjon – last ned program

FTUs generalforsamling 9. mars 2016

FTU avholdt sin generalforsamling 9. mars i Ingeniørenes Hus, 4. etasje i Kronprinsens gate 17. Alle medlemmer var velkommen! Formell innkalling ble sendt ut 4 uker før.

Sakspapirene kan lastes ned (se høyre kolonne).

Styret har følgende sammensetning etter årets generalforsamling:

Leder:

 • Peter Molthe, Veiledningskontoret (gjenvalgt)

Styremedlemmer:

 • Morten Frost Høyum, Frost Innovation AS (gjenvalgt ny periode)
 • Solveig Lunde, NTNU (gjenvalgt ny periode)
 • Line Amlund Hagen, Intpow (gjenvalgt ny periode)
 • Georg Finsrud, A-Aqua AS (gjenvalgt ny periode)
 • Harald Birkeland, Norad (gjenvalgt ny periode)
 • Grethe Bergsland, Innovasjon Norge (ikke på valg)
 • Camilla Fulland, Differ (ikke på valg)
 • Tone Øderud, Sintef (ny, valgt for to år)

Vi takker Harsha Ratnaweera, NMBU for lang og tro innsats for FTU både som styremedlem og styreleder og ønsker han lykke til videre.

Temamøte 24. november: Asian Infrastructure Investment Bank – hvilken rolle for norsk næringsliv?

FTU inviterte til temamøte tirsdag 24. november kl. 14.00-16.00 i samarbeid med Norwegian Chinese Chamber of Commerce (NCCC) og Polyteknisk Forening – Internasjonal Politikk og Økonomi i festsalen i Ingeniørenes Hus. Det var stort oppmøte og mange spennende innlegg.
The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) er en ny, stor utviklingsbank etablert og dominert av Kina. Banken vil støtte infrastruktur og produktiv sektor i Asia og regnes som et alternativ til de vestligdominerte utviklingsbankene som Den asiatiske utviklingsbanken og Verdensbanken. Norge har gått inn som medlem.

Fokus var på følgende: Hvilken forskjell gjør AIIB? Hva vil være forskjellen på AIIB og de andre utviklingsbankene? Hvordan vil Kina utnytte sin dominans? Hva slags muligheter gir banken for norsk næringsliv? Vil forholdet mellom Norge og Kina kunne påvirke norske bedrifters muligheter?

Program: Hvilken forskjell gjør AIIB? Hva vil være forskjellen på AIIB og de andre utviklingsbankene? Hvordan vil Kina utnytte sin dominans? Hva slags muligheter gir banken for norsk næringsliv? Vil forholdet mellom Norge og Kina kunne påvirke norske bedrifters muligheter?

Velkommen: v/ Eivind Bryne, adm.dir., NCCC, Peter Molthe, styreleder i FTU og Øyvind Eggen, styremedlem i Polyteknisk Forening (PF)

Innledere:

 • Kinas ambassadør til Norge H.E. Zhao Jun. Kinas initiativ for AIIB.
 • UD, Henrik Harbo, avd. dir. i UD, avdeling for økonomi og utvikling. Om AIIBs rolle fremover og hvorfor Norge har søkt om deltagelse.
 • Fra Innovasjon Norge, Pål Arne Kastmann. Hvordan påvirker det politiske forholdet norsk næringslivs samkvem med Kina.
 • Advokat Geir Sviggum, Wikborg Rein. Vurdering av hvordan det politiske situasjonen påvirker næringslivet.
 • Håvard Moe, teknologidirektør og «Senior Vice President» i Elkem

Panel: Handelsråd Mr.Yao Sufeng fra kinesiske ambassade, Henrik Harboe, Pål Arne Kastmann, Geir Sviggum, Håvard Moe og Olav Chen, Storebrand Asset Management

Ordstyrer: Sissel Hammelstrøm, BI

 Lenke til programmet på Teknas sider.

 

Møteserie: Fisk for utvikling – møte nr. 1

«Fisk for utvikling” er et nytt programområde for norsk bistand, der næringsutvikling og akvakultur er ett av satsingsområdene. Et hovedmål med programmet er å dra veksler på Norges brede erfaring innen fisk og havbruk. Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i Tekna ønsker i denne sammenhengen å gjennomføre en serie av tre temamøter med spesielt fokus på bærekraftig kommersiell oppdrett i utviklingsland.

Det første møtet ble arrangert 10. april i Bergen med over 30 deltakere fra næringsliv og forvaltning og tok utgangpunkt i en studie som Innovasjon Norge har gjennomført for å kartlegge potensialet for leveranser av teknologi og utstyr til akvakulturnæringen til Sørøst-Afrika. I tillegg delte to selskaper og Fiskeridirektoratet velvillig av sine erfaringer.

Siw Heggedal Longvastøl, Innovasjon Norge, Sør –Afrika holdt første innlegg med presentasjon av en studie utført om muligheter for norsk leverandørindustri til oppdrettsnæringen i Sør-Afrika, Uganda, Tanzania og Kenya. Rapporten fra studien blir klar i mai, men her fikk deltakerne en forsmak på innholdet. Konkusjonen er at dette er en historisk mulighet for norsk teknologi og tjenester, selv om behovet er veldig grunnleggende, både faglig og teknisk. Offentlig –privat initiativ bør gå sammen for å redusere risiko.

Halvor Kittelsen, Morefish tok for seg nye trender i akvakultur generelt, om akvakultur i Ghana spesielt og gode råd om hvordan lykkes.

Bjørn Aspøy, Smart Farm har spesialisert seg på utstyr for dyrking og høsting av skjell, som gir bedre arbeidsforhold, økt produktivitet, tåler eksponerte lokaliteter bedre enn tradisjonelt utstyr og har lengre levetid enn tradisjonelt enklere utsyr.

Anne B. Osland fra Fiskeridirektoratet hadde “Norske erfaringer og forvaltningskunnskap som elementer i utviklings- /bistandsprosjekter – hva kan vi bidra med?!”, som tittel på sitt innlegg. For å oppnå denne forventede veksten inne akvakultur, fra 60 mill. tonn i 2012 til nærmere 100 mill. tonn i 2030 må det satses på kommersiell akvakultur. Anne viste i den forbindelse til en ny studie fra Bangladesh utført av WorldFish, som viser noe overraskende at fattige har større fordeler av kommersiell akvakultur enn småskalaoppdrett. Anne tok for seg de mange utfordringene som adresseres, som tilgang til yngel, kompetanse og opplæring, forvaltningsrammeverk og tilgang til kreditter som må til for å skape en bærekraftig kommersiell akvakultur.

I debatten i etterkant var det ivrig diskusjon. Morten Høyum, styremedlem i FTU var ordstyrer.

Temamøtet følges opp av et innspillsmøte til UD senere i mai for å gi gode råd om Fisk for Utvikling.

Møtet ble holdt i samarbeid med Innovasjon Norge, Hordaland og Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland.

Temamøte 7. mai: Virkemiddelapparatet: Nye løsninger for små og mellomstore bedrifter

Om lag 25 personer var møtt opp for å få informasjon om GIEKs og Eksportkreditt Norges forenklede søknader for eksportkontrakter under 100 millioner NOK 7. mai i Norads lokaler. For kontrakter under 30 millioner kroner er det enda enklere ved at eksportøren ikke trenger å involvere en kommersiell bank. Ute Borghardt-Fosså fra GIEK og Ivar Slengesol fra Eksportkreditt holdt felles presentasjon, se nedlastbar pdf til høyre.

Håkon Hauen i Innovasjon Norge presenterte Fler-Bedriftsprosjekter som Fram, Bedriftsnettverk, Noreps, Business Match Making Programme og Business Events Abroad. Peter Molthe fra Veiledningskontoret orienterte om sine tjenester og noen utvalgte ordninger. Se alle innlegg i høyre kolonne.

 

 

Eksport av norsk vannkraftkompetanse

Det var stort oppmøte på temamøtet som ble arrangert i auditoriet til Norad 28. april. Rundt 50 personer hadde møtt opp og fikk servert to foredrag med meget høyt nivå og til stor inspirasjon for de fremmøtte.

Innleggene fra Clean Energy Group og Statkraft belyste begge hvordan norsk kapital, prosjektleder- og vannkraftkompetanse bidrar til utvikling av ny vannkraft internasjonalt. Videre belyste innlederne noen av utfordringene de har møtt i gjennomføringen av prosjektene, hvordan norske myndigheter kan bidra og ikke minst hva som skal til for å få engasjert den øvrige norske energinæringen.

Brandtzæg fra Clean Energy Group understreket at prosjektet blir gjennomført av et lite norsk team, med norsk risikovillig kapital i ryggen.

Prosjektet er det største i Georgia etter at de ble selvstendig. For IFC er det det første prosjektfinansierte «cross border project» innenfor vannkraft som har kommet til financial close.

Norsk prosjektledelse og norsk kapital har vært viktig, i tillegg til støtten fra ambassaden (selv om den har vært i Baku) og UD.

Erichsen fra Statkraft fokuserte på behovet for relasjonsbygging i land som Albania og Tyrkia. Det er viktig å møte myndigheter og lokalbefolkning når du ikke har problemer; da vil ting bli lettere når du har problemer. Statkraft har valgt å følge IFC-standard og det har nå blir gjeldende rett i Albania for andre utbyggere også.

Temamøtet ble holdt i samarbeid med INTPOW.

Se foredrag i høyre kolonne.

FTUs generalforsamling 2015

28. april kl. 15.30-16.30 i Fagstua i Ingeniørenes Hus avholdt FTU sin generalforsamling.

I forkant av GF ble det avholdt et seminar med tema «Eksport av norsk vannkraftkompetanse» – se egen sak fra dette møtet.

Les mer →

Nulltoleranse for korrupsjon – fungerer det i praksis?

Over 60 mennesker hadde møtt opp på FTUs temamøte om korrupsjon 15. mai. Det var tre spennende foredrag som var vel verdt å få med seg! Se omtale og presentasjonene fra møtet.

SteinInnlegget fra Stein Hansen omfattet korrupsjon i et globalt perspektiv og hvordan norsk bistand agerer i dette perspektivet.

Helge Kvammes innlegg satte fokus på Norsk håndtering av begrepet nulltoleranse og satte spørsmål ved om denne håndtering av problemet faktisk bidrar til å bekjempe korrupsjon.

Janne Britt Saltkjels presentasjon var et eksempel på hvordan et internasjonalt konsern som opererer i et marked hvor det offentlige i utviklingsland er en stor innkjøper av tjenester. Hennes presentasjon var et godt eksempel på hvordan et selskap jobber forebyggende.

Morten Frost Høyum fra FTU åpnet og ledet møtet.

Se åpningen og presentasjonene fra møtet i høyre kolonne, samt invitasjon og program til Antikorrupsjonskonferansen 2014.

Generalforsamlingen 2014 og Verdens vanndag 20. mars

Generalforsamlingen til FTU ble avholdt i Fagstua i Ingeniørenes Hus 3. etasje i Kronprinsens gate 17, Vika den 20.03.2014 kl. 15.30-16.30. Flere var også med på Verdens vanndag 2014 i forkant av generalforsamlingen.

Sakspapirer ligger til høyre på denne siden (lagt ut 26. februar 2014 og oppdatert etter GF).
Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:

Leder:

– Heidi Berg, Norfund (ny – fra vanlig medlem)

Styremedlemmer:

– Harsha Ratnaweera, UMB (gjenvalg som vanlig medlem)

– Morten Frost Høyum, Frost Innovation AS (gjenvalg)

– Peter Molthe, Veiledningskontoret (ikke på valg)

– Georg Finsrud, A-Aqua AS (ikke på valg)

– Bente Margrethe Wathne, NIVA (ikke på valg)

– Katrine Vestbøstad, Norad (ny)

– Solveig Lunde, NTNU (ny)

– Line Amlund Hagen, Intpow (ny)

Gunn Wenche Andersgaard, Innovasjon Norge, Kristin Mørkved, Norsk Hydro og Jens Eirik Hagen, studentkontakt NTNU/Tekna ble takket av som ordinære styremedlemmer.

Harsha Ratnaweera, UMB og Heidi Berg, Norfund ble henholdsvis takket av som leder og vanlig styremedlem før begge tok gjenvalg på nye verv i styret.