22/3 Verdens vanndag 2022: Grunnvann – gjør det usynlige synlig

Grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs, og i store deler av verden eneste kilde til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør imidlertid en stadig økende trussel for grunnvannet. For å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult må vi både beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen. Verdens vanndag 2022 satte dette på dagsorden. Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day».

Seminar 1/2-22 Fornybar energi i fremvoksende markeder og fattige land

Klimafond, garantier, prosjektutviklingsstøtte og energi for utvikling. Forslagene er mange, men hva skal egentlig til for å øke norske investeringer i fornybar energi i u-land?

Det var et spennende seminar i regi av Tekna Klima, ZERO, NABA, Multiconsult og Solenergiklyngen! Det blir spennende innlegg og rundeborddiskusjon med utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim og andre sentrale politikere!

Les mer →

Frokostmøte 12/1-21 Satellittdata i utviklingssamarbeid

Satellitteknologien er i rask utvikling og har samtidig blitt rimeligere de siste årene. Dette åpner for å bruke teknologien på nye områder, også i utviklingssamarbeid.

Ekspertinnledere ga et overblikk over potensialet for bruk av satellittdata i utviklingssamarbeid, før det ble åpnet for diskusjon og dialog med deltakerne. Det var veldig interessante innlegg og spennende, gode diskusjoner.

Lenken til opptaket finner du her.

Verdens vanndag 22. mars 2021: Verdsetting av vann

FTU var også i år medarrangør for den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag. Seminaret rettet seg mot deg som er interessert i verdens og Norges vannressurser og hvordan vi kan svare på utfordringene i ulike sektorer. Årets tema var verdsetting av vann.

Les mer →

FTUs generalforsamling 2021 – digitalt

FTU avholdt sin generalforsamling 8. april 2020 kl. 16.00-18.00 digitalt. Generalforsamlingen var åpen for alle FTUs medlemmer.

Lenke til sakspapirene ble sendt ut før møtet, og kan lastes ned til høyre. Valgkomitéens innstilling ble lagt frem på møtet.

Zakhar Maletskyi ble valgt til ny styreleder. Se oversikt over øvrige medlemmer i styret.

Maria Hammer Hardie gikk av som styreleder og ble gjenvalgt som styremedlem. Susanne Lindtein gikk av som mangeårig styremedlem i styret.

FTU har i løpet av 2020 startet arbeidet med å lage en ny strategi for å bedre spisse sitt arbeid og på sikt øke medlemsbasen. Som en del av dette arbeidet har FTU utviklet en ny visjon, som igjen legger føringer for FTUs aktiviteter fremover. Det har derfor vært naturlig å oppdatere FTUs formål som beskrevet i vedtektene (ref. §2). FTUs strategi er fortsatt under utvikling, men den nye visjonen er som følger: «Vitenskap, teknologi og innovasjon for bærekraftig utviklingssamarbeid».

Ny formålsparagraf lyder som følgende:

FORMÅL
FTU skal fremme vitenskap, teknologi og innovasjon i utviklingssamarbeid ved å skape bevissthet, dele kunnskap og etablere samarbeid. FTU skal synliggjøre teknologiens potensial til å oppnå FNs bærekraftsmål for beslutningstakere, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner.

Temamøte 9/6-20: Kan Edtech bidra til å løse utdanningskrisen i lav- og mellominntektsland i kjølvannet av Covid-19?

Over 60 personer fulgte LIVE-sendingen som gikk direkte fra Tekna Studio, kombinert med forelesere via Teams. Møtet satte fokus på at ca. 1,3 milliarder elever og studenter verden over er påvirket av skolestenging i forbindelse med Covid-19-pandemien. Fjernundervisning og hjemmeskole for over 90 % av verdens elever og studenter akselererte på kort tid behovet for og løsninger på fjernundervisning og egenlæring.

Les mer →

Temamøte 15/4-20: Enorm interesse for nettmøte om digitale løsninger i kampen mot covid-19

Over 300 fulgte nettmøtet om smittesporing, dagen før smitteappen ble lansert i Norge. En av de viktigste tiltakene for å redusere skaden koronaviruset påfører mennesker og samfunnet er å bremse utbredelsen. Et viktig verktøy i dette arbeidet er smittesporing. Digitale løsninger kan øke både hastigheten og nøyaktigheten på smittesporing og varsling, noe som igjen minsker presset på helsetjenesten. Dette og flere andre problemstillinger ble belyst på webinaret 15.4.

Les mer →

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon.

FTU skal fremme vitenskap, teknologi og innovasjon i utviklingssamarbeid ved å skape bevissthet, dele kunnskap og etablere samarbeid. FTU skal synliggjøre teknologiens potensial til å oppnå FNs bærekraftsmål for beslutningstakere, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner.

Les mer →