FTUs generalforsamling 2015

28. april kl. 15.30-16.30 i Fagstua i Ingeniørenes Hus avholdt FTU sin generalforsamling.

I forkant av GF ble det avholdt et seminar med tema «Eksport av norsk vannkraftkompetanse» – se egen sak fra dette møtet.

Dagsorden:

1. Åpning
2. Årsberetning 2014
3. Regnskap med revisjonsberetning 2014
4. Budsjett 2015
5. Forslag til vedtektsendringer
6. Valg av styre, valgkomité og revisor
7. Tanker å bringe videre i det nye styre

Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:

 Leder:

  • Peter Molthe, Veiledningskontoret (ny – fra vanlig medlem)

 Styremedlemmer:

  • Harsha Ratnaweera, UMB (gjenvalg som vanlig medlem)
  • Morten Frost Høyum, Frost Innovation AS (ikke på valg)
  • Solveig Lunde, NTNU (ikke på valg)
  • Line Amlund Hagen, Intpow (ikke på valg)
  • Georg Finsrud, A-Aqua AS (gjenvalgt)
  • Harald Birkeland, Norad (ny i stedet for Katrine Vestbøstad som går ut før tiden pga utenlandsopphold)
  • Grethe Bergsland, Innovasjon Norge (ny)
  • Camilla Fulland, Differ (ny)

Heidi Berg, Norfund gikk av som styreleder og Bente Margrethe Wathne, NIVA og Katrine Vestbøstad, Norad gikk av som styremedlemmer. Alle disse takkes av for flott innsats i FTUs styre og gis et gavekort som påskjønnelse.